top of page
IMG-20220422-WA0073 obrobione.jpg

Aby bezpiecznie korzystać  z naszej bazy zapoznaj się z regulaminem wypożyczalni

 1. Wypożyczalnia otwarta jest od godziny 9.00 do 18.00 od 17.06.2022 do 02.09.2022.

 2. Sprzęt może być pobierany przez wypożyczającego tylko za zgodą instruktora lub pracownika szkoływe wskazany przez niego sposób.

 3. Wypożyczający sprzęt zobowiązany jest do żeglowania w granicach wyznaczonych przez Molo i plażę Kolibę. Od brzegu odpłynąć można maksymalnie do 600 m.

 4. Sprzęt wydawany jest jedynie osobom, które ukończyły 18 lat. Osoba nieletnia ma obowiązek przebywać na wodzie jedynie pod opieką instruktora lub opiekuna.

 5. W razie jakichkolwiek problemów z dotarciem do brzegu każdy klient nigdy nie może opuścić deski. Czeka jedynie na pomoc, machając rękami nad sobą, do środka i na zewnątrz.

 6. Wypożyczenie odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.

 7. Płatności dokonuje się po zejściu z wody i sprawdzeniu przez instruktora/pracownika szkoły sprzętu, na podstawie obowiązującego cennika.

 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia sprzętu.

 9. Wypożyczający zobowiązany jest do zgłoszenia instruktorowi/właścicielowi szkoły lub pracownikowi wszelkich zauważonych wad/uszkodzeń sprzętu przed rozpoczęciem korzystania z tego sprzętu pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za te szkody.

 10. Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za użytkowany sprzęt. W razie wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń wypożyczający niezwłocznie po zdaniu sprzętu, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.

 11. Wypożyczający ma obowiązek wypłynięcia i powrotu w wyznaczone miejsce toru wodnego szkoły windsurfingu.

 12. Sprzęt wypożyczany jest na godziny. Opłata naliczana jest po rozpoczęciu każdej następnej godziny.

 13. W przypadku problemów z powrotem do brzegu, klient otrzyma pomoc, której koszt wynosi od 100 do 200zł.

 14. Zabrania się przekraczania granic kąpieliska, wyznaczonego dużymi żółtymi i czerwonymi bojami.

 15. Każdy klient szkoły ma obowiązek korzystania z kamizelki asekuracyjnej niezależnie od stopnia zaawansowania.

 16. Każdy klient szkoły oświadcza jednocześnie, że potrafi pływać i samodzielnie utrzymywać się na wodzie, zarówno bez środków asekuracyjnych, jak i z nimi.

 17. Każdy klient szkoły oświadcza jednocześnie, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do pływania na desce z żaglem.

 18. Każdy wypożyczający schodzi na wodę na własną odpowiedzialność.

 19. Każdy wypożyczający potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem poprzez wypełnienie oświadczenie klienta szkoły.

Aby bezpiecznie korzystać  z naszej bazy zapoznaj się z regulaminem szkoły

 1. Szkoła jest otwarta w godzinach od 9.00 do od 17.06.2022 do 02.09.2022.

 2. Sprzęt może być pobierany przez uczestników zajęć tylko za zgodą instruktora lub pracownika szkoływe wskazany przez niego sposób.

 3. Osoby nieletnie mogą brać udział w zajęciach jedynie za zgodą opiekuna prawnego.

 4. Każdy uczestnik szkolenia oświadcza, że potrafi pływać i samodzielnie utrzymywać się na wodzie, zarówno bez środków asekuracyjnych, jak i z nimi.

 5. Każdy uczestnik szkolenia oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do pływania na desce z żaglem.

 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i odrobienia ich w innym terminie, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 7. Szkoła zastrzega sobie możliwość wykorzystania przydzielonego sprzętu w przypadku spóźnienia uczestnika na zajęcia więcej niż 15 min.

 8. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających bądź innych o podobnym działaniu.

 9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników szkolenia pozostawione w szatni.

 10. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do:

 11. - korzystania z kamizelki asekuracyjnej niezależenie od stopnia zaawansowania

 12. - korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,

 13. - ścisłego stosowania się do poleceń instruktora lub innych pracowników szkoły,

 14. - niezwłocznego zawiadomienia instruktora/pracownika szkoły o powstałych uszkodzeniach/ zauważonych wadach sprzętu używanego podczas szkolenia i innego sprzętu należącego do szkoły czy stanowiącego wyposażenie bazy szkoły

 15. utrzymywania porządku na terenie szkoły i oczyszczenia sprzętu po zakończeniu zajęć,

 16. - poinformowania instruktora i niezwłocznego przerwania wykonywania ćwiczeń w przypadku niedyspozycji i ograniczeń uniemożliwiających kontynuowanie zajęć na wodzie.

 17. Uczestnik szkolenia ponosi materialną odpowiedzialność za szkody użytkowanego podczas zajęć sprzętu i innego sprzętu należącego do szkoły czy też stanowiącego wyposażenie bazy szkoły. W razie wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeńuczestnik szkolenia niezwłocznie po zdaniu sprzętu, pokrywa koszty naprawy.

 18. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe wskutek nierespektowania przez uczestnika szkolenia zasad bezpieczeństwa, niekorzystania ze środków asekuracyjnych, niestosowania się do poleceń instruktora, czy skutków działania siły wyższej.

 19. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się niniejszym regulaminem i wypełnienie oświadczenie klienta szkoły.

IMG-20220422-WA0097 obrobione.jpg
bottom of page